Hana Hotel, West London W2 1RL

Hana Hotel

115 Praed St,
London,
W2 1RL

Tel: 020 7723 5555

Paddington, Bayswater, Hyde Park